Polish Art Festival logo

Cosmogonic VR Experience

Cosmogonic VR Experience
  14th Sep 2022 -   18th Sep 2022
  12:00 am - 12:00 am
  Gallery of Art
Pery Square
Limerick
V94 E67F

Tickets: FREE

[English]
Cosmogonic is the first VR experience inspired by the Polish science-fiction writer Stanisław Lem—known for investigating humanity and social justice through visions of faraway planets and mechanical beings. In Cosmogonic, we travel into the memories of the title character, a once-great robot engineer, to visit the planet of Actinuria. Here, the Pallatinids, a society of giant robots, live under the cruel King Archithorius. Fearing a conspiracy, he forces the citizens to wear suits of uranium armor, which cause an explosion if too many of them gather. But one Pallatinid—a bold, young inventor named Pyron—decides to use science and technology to inspire a revolution. An adaptation of a 1965 short story by Lem, Cosmogonic speaks perfectly to today’s world, where populism and disinformation threaten democracy. It is a testament to the importance of knowledge and community in the universal drive to freedom.

Director’s Statement
Cosmogonic is the story of an oppressed society and its path to liberation. I believe strongly that the basic drive to freedom is universal. Through a sci-fi perspective and a journey to distant, bizarre, and often incomprehensible places, I want to remove our everyday, structured vision of the world, and draw us away from the friendly, earthly environment we know all too well. By creating Cosmogonic’s uncanny world—diving into the origin of its universe, exploring the beginnings of life there, and experiencing the struggles of a developed civilization—I hope to offer a fresh perspective, one that will help us to look clearly at ourselves. Ultimately, the story is a fairy tale. In my opinion, it is one that asks us to face the driving forces of nature, politics, and technology that shape our world today.

Script: Lauren Dubowski and Paweł Szarzyński
Director: Paweł Szarzyński
Composer/music: Piotr Kurek
Producer: Marta Szarzyńska / kinhouse studio
Genre: science-fiction
Duration: 8 min
Language: Polish and English
[Polish]
Cosmogonic to pierwsze doświadczenie VR zainspirowane przez polskiego pisarza science-fiction Stanisława Lema – znanego z badania ludzkości i sprawiedliwości społecznej poprzez wizje odległych planet i mechanicznych istot. W Cosmogonic przenosimy się we wspomnienia tytułowego bohatera, niegdyś świetnego inżyniera robotów, aby odwiedzić planetę Actinuria. Tutaj Pallatinidzi, społeczność gigantycznych robotów, żyją pod rządami okrutnego króla Archithoriusa. Obawiając się spisku, zmusza obywateli do noszenia zbroi uranowych, które powodują eksplozję, jeśli zgromadzi się ich zbyt wielu. Ale jeden Pallatynid — odważny, młody wynalazca imieniem Pyron — postanawia wykorzystać naukę i technologię do zainspirowania rewolucji. Adaptacja opowiadania Lema z 1965 roku Cosmogonic doskonale przemawia do dzisiejszego świata, w którym populizm i dezinformacja zagrażają demokracji. To świadectwo znaczenia wiedzy i wspólnoty w powszechnym dążeniu do wolności.

Od reżysera:
Kosmogonik to opowieść o uciskanym społeczeństwie i jego drodze do wyzwolenia. Mocno wierzę, że podstawowe dążenie do wolności jest uniwersalne. Poprzez perspektywę sci-fi i podróż do odległych, dziwacznych i często niezrozumiałych miejsc, chcę usunąć naszą codzienną, ustrukturyzowaną wizję świata i odciągnąć nas od przyjaznego, ziemskiego środowiska, które aż za dobrze znamy. Tworząc niesamowity świat Cosmogonic — zanurzając się w początkach wszechświata, badając tam początki życia i doświadczając zmagań rozwiniętej cywilizacji — mam nadzieję zaoferować świeżą perspektywę, która pomoże nam jasno spojrzeć na siebie. Ostatecznie historia jest bajką. Moim zdaniem jest to taki, który wymaga od nas zmierzenia się z siłami napędowymi natury, polityki i technologii, które kształtują nasz dzisiejszy świat.

Scenariusz: Lauren Dubowski i Paweł Szarzyński
Reżyseria: Paweł Szarzyński
Kompozytor/muzyka: Piotr Kurek
Producent: Marta Szarzyńska / kinhouse studio
Gatunek: science-fiction
Czas trwania: 8 min
Język: polski i angielski

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.