Polish Art Festival logo

Guidelines

Guidelines
  22nd Sep 2020 -   22nd Oct 2020
  12:00 am - 12:00 am

English
Polish Arts Festival is an organisation funded by Arts Council, Limerick City and County Council, Creative Ireland, Polish Embassy in Dublin and private sponsors. The open call exhibition is highly accessible to artists, presented in the context of an established gallery space of The Hunt Museum Café with a dedicated tradition towards showcasing the talent across the sector. Its focus is on early/ mid-career, emerging artists and recent graduates, who demonstrate their potential with the quality of their work, and their ambition to challenge and test their practice in the public realm.
Submissions from visual artists are now sought via open call for a 2-week exhibition from 26th November – 13th December 2020 in The Hunt Museum and online. Solo, 2-person & collaborative projects will be considered, and we welcome projects/bodies of work that are completed/near completion, or work in progress with clearly expressed outcomes, across all contemporary visual art forms. The theme of the exhibition is “My Covid-19 Experience”. Artists are asked to include in their proposal a story associated with the work they produced under the theme (max 1 page).
Submissions are free, and guidelines and submission forms are now available from our website. Deadline for submissions is Thursday 22th October 2020 at 5pm.
What the artist gets: All rental and associate gallery costs paid, transport of work, invigilation, printed and online marketing, publicity and social media.
How to apply: Applicants should fill in the accompanying application form, and return to polishartsfestival@gmail.com with the exact subject line: “My Covid-19 Experience Exhibition Application Form” including the following:
For individuals: 1 x Word Document/PDF including: maximum 1 page of text outlining your proposal including a story of the work; a brief bio (max 250 words); a maximum of 3 images; max 1 link to video/audio work; CV including any recent/forthcoming shows.
For 2-person or collaborative work: 1 x Word Document/PDF including: maximum 1 page of text outlining your proposal including a story of the work; group & individual bios (1page total); maximum of 6 images; max 2 links to video/audio work; CV of artists including any recent/forthcoming shows.
Further info on the Open Call Exhibition: The project aims to provide a platform for artists to produce and exhibit work of merit across all visual art forms and media; to further the opportunities for the artist’s practice and career as an outcome of the exhibition; to develop audiences for the artist, and develop new audiences for contemporary art and artist-led practice. Polish Arts Festival aim to act as an incubator for early careers, and support artists’ practices at crucial stages. The exhibition demonstrates the value of – and very real need for – an accessible gallery space for artists to take part in short-run exhibition, and with a focus on emerging and underrepresented
Polish artists. This model is an alternative to the normal institutional/commercial model, where the process of studio visit to exhibition can take several years. As such, emerging artists with productive studio practices can have difficulty in securing solo exhibitions in established venues, and reaching new audiences, both professional and public. The project reflects what artists are currently making taking into account the Covid-19 Pandemic reality and encourages experimentation and risk-taking. These artist initiated exhibition put the artist and their ideas at the heart of the project.
Please note: Works will be selected through a competitive open call process, and will be selected by Polish Arts Festival Committee. Successful artists will be notified and offered entry. The dates for the exhibition are 26th November – 13 December 2020. Successful candidates should have the works delivered to The Hunt Museum, Ruthland Street, Limerick by 20.11.2020. The exhibition opens on 26th Novemeber 2020 in The Hunt Museum. The decision of PAF Committee is final in respect of submissions. Due to the volume of applications PAF may not be able to provide feedback. Due to the self-directed nature of the project, the exhibition is envisaged to be primarily aimed at artists who are Polish or have Polish connections/ related interests that should be demonstrated in the application.
Polski – Warunki wystawy
Polish Arts Festival/Festiwal Sztuki Polskiej jest organizacją finansowaną przez Arts Council, Limerick City and County Council, Creative Ireland, Ambasadę RP w Dublinie i prywatnych sponsorów. Wystawa Otwarta dostępna jest dla artystów ze wszystkich dziedzin sztuk wizualnych i odbędzie się w prestiżowych wnętrzach The Hunt Museum Café, które znane jest z tradycji prezentowania talentów z całego sektora artystycznego. Wystawa jest zaproszeniem dla początkujących, wschodzących artystów, niedawnych absolwentów, jak i tych którzy mają już swój dorobek artystyczy i demonstrują swój potencjał poprzez jakość swojej pracy oraz ambicję i pragną rzucić wyzwanie i przetestować swoją twórczość w sferze publicznej.
Zgłoszenia artystów z dziedzin wizualnych są obecnie przyjmowane w drodze otwartego naboru na dwutygodniową wystawę, która odbędzie się od 26 listopada do 13 grudnia 2020 r. w The Hunt Museum i online. Pod uwagę będą brane projekty indywidualne, dwuosobowe i współpraca projektowa. Przyjmujemy projekty / prace, które są zakończone / bliskie ukończenia lub prace w toku z jasno wyrażonymi końcowymi założeniami, we wszystkich współczesnych formach sztuki wizualnej. Tematem wystawy jest “Razem jako Jedno – Moje Doświadczenie Covid-19”. Artyści proszeni są o zawarcie w swoich propozycjach historii związanej z pracą, którą wykonali w ramach ww tematu (maksymalnie 1 strona).
Zgłoszenia są bezpłatne, a warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy są dostępne na naszej stronie internetowej (www.polishartsfestival.ie). Termin zgłoszeń upływa w czwartek 22 października 2020 r. o godzinie 17:00.
Co otrzymuje artysta: Opłacenie kosztów wynajmu galerii, transport prac, nadzorowanie prac w trakcie wystawy, materiały marketingowe, reklama i promocja w mediach społecznościowych.
Jak złożyć wniosek: Chętni artyści powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres polishartsfestival@gmail.com z dokładnym tematem: “Razem jako jeden – Formularz zgłoszeniowy na wystawę My Covid-19 Experience”, a w nim następujące załączniki:
W przypadku zgłoszenia indywidualnego: 1 x dokument Word i PDF zawierający: maksymalnie 1 stronę tekstu przedstawiającego propozycję, w tym historię pracy; krótka biografia (maksymalnie 250 słów); maksymalnie 3 zdjęcia; maksymalnie 1 link do pracy video / audio; CV zawierające wszystkie najnowsze / nadchodzące projekty/przedsięwzięcia/prace. Wszystkie załączniki muszą być w języku angielskim i polskim.
W przypadku zgłoszenia 2 osób lub współpracy projektowej: 1 x dokument Word i PDF zawierający: maksymalnie 1 stronę tekstu przedstawiającego propozycję, w tym historię pracy; krótka biografia każdego uczestnika (maksymalnie 250 słów każda); maksymalnie 6 zdjęcia; maksymalnie 2 linki do pracy video / audio; CV zawierające wszystkie najnowsze / nadchodzące projekty/przedsięwzięcia/prace. Wszystkie załączniki muszą być w języku angielskim i polskim.
Więcej informacji o wystawie otwartej: Projekt ma na celu zbudowanie platformy dla artystów do tworzenia i wystawiania dzieł o istotnym znaczeniu we wszystkich formach sztuk wizualnych i mediach; poszerzanie możliwości praktyki i rozwój kariery artysty w wyniku wzięcia udziału w wystawie; zwiększenie ilości odbiorców danego artysty; dotarcie do nowych odbiorców sztuki współczesnej i wspieranie praktyk prowadzonych przez artystów. Polish Arts Festival / Festiwal Sztuki Polskiej służy jako inkubator wczesnych karier i wspiercie praktyki artystów na kluczowych etapach ich twórczości/kariery. Wystawa ukazuje wartość – i bardzo realną potrzebę – dostępnej przestrzeni galeryjnej dla artystów, którzy mogliby wziąć udział w krótkiej wystawie, z naciskiem na wschodzących i niedostatecznie reprezentowanych polskich artystów. Model ten jest alternatywą dla normalnego modelu instytucjonalno-komercyjnego, w którym proces wizyty studyjnej na wystawie może trwać kilka lat. W związku z tym wschodzący artyści prowadzący produktywne praktyki studyjne mogą mieć trudności z zapewnieniem sobie wystaw indywidualnych w uznanych miejscach i z dotarciem do nowych odbiorców, zarówno profesjonalnych, jak i publicznych. Projekt odzwierciedla to, co obecnie tworzą artyści, biorąc pod uwagę rzeczywistość Pandemii Covid-19 i zachęca do eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Wystawa zainicjowana jest przez artystów i stawiła artystę i jego pomysły w centrum projektu.
Uwaga: prace zostaną wyłonione w drodze konkursu otwartego i zostaną wybrane przez Komitet Festiwalu Sztuki Polskiej / Polish Arts Festival. Artyści, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną powiadomieni o tym mailowo i zostaną zaproszeni do wystawienia swoich prac. Wystawa odbędzie się w dniach 26 listopada – 13 grudnia 2020 r. w The Hunt Museum, Limerick. Wybrani kandydaci są zobowiązani dostarczyć prace do The Hunt Museum, Ruthland Street, Limerick do nieprzekraczalnego terminu 20.11.2020 (PAF pokrywa koszty przesyłki). Wystawa będzie otwarta 26 listopada 2020 w The Hunt Museum. Decyzja Komisji PAF jest ostateczna w zakresie zgłoszeń. Ze względu na liczbę zgłoszeń PAF może nie być w stanie udzielić informacji zwrotnej w przypadku nie dostania się na wystawę. Ze względu na samodzielny charakter projektu, wystawa jest skierowana przede wszystkim do artystów, którzy są polskiego pochodzenia lub mają polskie zainteresowania/ zaplecze, które należy zaznaczyć w aplikacji.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.