Polish Art Festival logo

Polish Christmas Carol Concert

Polish Christmas Carol Concert
 3rd Dec 2023
  2:00 pm
  St.Michael's Church
ad,Denmark Street
Limerick
V94 P26V

[English]

Join us for International Christmas in Limerick with Polish Christmas Carol Concert on Sunday, 3rd December at St. Michael’s Church, Denmark Street at 2pm.

One of the most important elements of Christmas is singing carols and pastorals together.

The time is officially approaching when singing Christmas songs, carols and pastorals is absolutely allowed! Among the atmospheric melodies, our Polish Christmas carols are undoubtedly one of the most beautiful.

The carol was originally a joyful New Year’s song, derived from folk tradition and most often in a religious convention. The carol in the sense of a religious song related to the birth of Jesus developed a little later, with the strengthening of Christianity. According to Christian tradition, the author of the first Christmas carol was Saint. Francis of Assisi. The most popular – “Silent Night” was written in 1818 in an Austrian town in the Alps and has been translated into over 300 languages.

The term carol is also used to describe a folk ritual involving carolers going around houses, that is a very popular Polish Christmas tradition.

One of the favorite Christmas traditions, right after exchanging gifts, is certainly singing carols. Those timeless melodies that each of us has known since childhood make December even more festive.

The oldest preserved Polish carol – “Hail, King of Angels – Zdrów Bąd Królu Anielski” – dates back to 1424, but the greatest increase in popularity is attributed to the turn of the 17th and 18th centuries. It was then that one of the most important Christmas songs was written – “He lies in a manger – W żłobie leży”.
About 500 carols and pastorals have been preserved in Poland, but this collection is growing as new ones are constantly being created, composed by contemporary artists.

Singing carols is a Christmas tradition, thanks to which we create an even more festive atmosphere. The melodies that accompany us every year remind us what is really important during these festive days, and singing carols together with the family makes guests at home even more happy.

So join our singing circle on Sunday, December 23rd and let’s create a Christmas spirit. Text source: Aleksandra Biłas.

[Polish]

Dołącz do nas w niedzielę, 3 grudnia o g. 14:00 w St. Michael’s Church, Denmark Street na koncert najpiękniejszych polskich kolęd.
Jednym z najważniejszych elementów Bożego Narodzenia jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

Zbliża się już oficjalnie ten czas, w którym śpiewanie świątecznych piosenek, kolęd i pastorałek jest absolutnie dozwolone! Wśród klimatycznych melodii, bez wątpienia jednymi z piękniejszych są nasze polskie kolędy.

Kolęda pierwotnie była radosną pieśnią noworoczną, wywodzącą się z tradycji ludowej i najczęściej utrzymana w konwencji religijnej. Kolęda w rozumieniu religijnej pieśni związanej z narodzinami Jezusa wykształciła się nieco później, wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa. Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu. Najpopularniejsza – „Cicha noc” powstała w 1818 roku w austriackim miasteczku w Alpach i przetłumaczona została na ponad 300 języków.

Terminem kolęda określa się także z obrzędem ludowym polegający na obchodzeniu domów przez kolędników.
Jedną z ulubionych tradycji świąt Bożego Narodzenia, zaraz po obdarowywaniu się prezentami, jest z pewnością śpiewanie kolęd – pieśni o charakterze religijnym. Ponadczasowe melodie, które każdy z nas zna od dziecka, sprawiają, że grudniowy okres nabiera jeszcze bardziej świątecznego klimatu.
Najstarsza zachowana polska kolęda – „Zdrów bądź, królu anielski” pochodzi już z 1424 roku, jednak największy wzrost popularności przypisuje się na przełom XVII i XVIII wieku. To właśnie wtedy powstała jedna z najważniejszych pieśni bożonarodzeniowych – „W żłobie leży”. W polskim dorobku zachowało się około 500 kolęd i pastorałek, jednak zbiór ten się powiększa, bowiem cały czas powstają nowe, komponowane przez współczesnych artystów.

Śpiewanie kolęd jest bożonarodzeniowa tradycja, dzięki której tworzymy jeszcze bardziej świąteczny klimat. Melodie towarzyszące nam co roku przypominają, co tak naprawdę ważne jest w tych świątecznych dniach, a wspólne kolędowanie z rodziną sprawia, że w domu gości jeszcze więcej radości.

Dołącz do nas i razem stwórzmy świąteczną atmosferę.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.