Polish Art Festival logo

Woman of the Seine / Topielica

Woman of the Seine / Topielica
  14th Sep 2023 -   24th Sep 2023
  10:00 am
  Belltable
69 O'Connell St
Limerick
V94 FK0H

[English]

“Woman of the Seine/Topielica” is an original project by Dorota Korczycka-Bąblińska, an actress of the Zdrojowy Teatr Animacji in Jelenia Góra, a puppeteer and a versatile artist who also works in ceramics, costume design and scenography.
The project includes two pieces of original music, for which music videos were filmed. The leitmotif and inspiration for the project is the story of the mysterious “Stranger from the Seine” (L’Inconnue de la Seine), a young girl fished out of a river in Paris at the end of the 19th century. The attention of contemporaries was attracted by the appearance of the young woman’s face and her gentle smile. For unexplained reasons, a posthumous mask of this unknown woman was made – according to the legend, it was made by a court official who fell in love with her during the examination of the corpse. This image and the mysterious story of the death of a young woman with an enigmatic smile inspired generations of artists, her face was used to create a mannequin for teaching resuscitation – that’s why she is called “the most kissed woman in the world”.
This story of death in the water and rescuing drowned people inspired Dorota Korczycka-Bąblińska, who combined Slavic mythology with Western European mythology. A young woman, a peasant, in exchange for the promise of eternal love, gives her life to Drowned, a demon who, according to Slavic legends, lived in ponds, lakes and streams, kidnapping and drowning unwary people who were lured to the water’s edge at night. In the visual layer, both songs tell about the beginning of their journey together, the girl dances on the shore of the lake, watched by nymphs and followed by Drowned, she is eventually captured by him.
Creative Team
Concept and direction: Dorota Korczycka-Bąblińska
Music and singing: Helena Korczyka, text: Michał Korczycki, production: Michał Wawrzonek & Miki Węcel,, editing: Miki Węcel, music production: Szymon Mackiewicz, stills: Marcin Kazimieruk, direction, staging, costumes and make-up: Dorota Korczycka-Bąblińska
Cast: Helena Korczycka, Tobiasz Cichoński, Aleksandra Bąblińska, Małgorzata Węglewska, Sonia Smyk, Justyna Popko, Kacper Dzięciola, Magdalena Makarczuk, Jan Huber
Production: Michał Wawrzonek & Miki Węcel,
Editing: Miki Węcel,
Poster design: Grażyna Tereszkewicz

[Polish]

“Topielica – kobieta z Sekwany” jest autorskim projektem Doroty Korczyckiej – Bąblińskiej, aktorki Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, lalkarki, artystki wszechstronnej zajmujące się także rzeźbą w technice ceramiki, tworzeniem kostiumów oraz scenografii.
Projekt obejmuje obecnie dwa utwory muzyczne, do których nagrano teledyski. Motywem przewodnim i inspiracją dla przedsięwzięcia jest historia tajemniczej „Nieznajomej z Sekwany” (L’Inconnue de la Seine), młodej dziewczyny wyłowionej pod koniec XIX wieku z rzeki w Paryżu. Uwagę współczesnych przyciągnął wygląd twarzy młodej kobiety i jej delikatny uśmiech. Z niewyjaśnionych przyczyn wykonano pośmiertną maskę owej nieznanej kobiety – według podania wykonał ją urzędnik sądowy, który zakochał się w niej w trakcie oględzin zwłok. Wizerunek ten i tajemnicza historia śmierci młodej kobiety o zagadkowym uśmiechu inspirowały pokolenia artystów, jej twarz wykorzystana została do stworzenia manekinu do nauki resuscytacji- dlatego nazywana jest „najczęściej całowaną kobietą świata”.
Ta historia oraz zamknięte koło śmierci w wodzie i ratowania topielców zainspirowały Dorotę Korczycką – Bąblińską, która połączyła słowiańską mitologię z zachodnioeuropejskim mitem. Młoda kobieta, wieśniaczka, w zamian za obietnicę wiecznej miłości oddaje swe życie Topielcowi, demonowi, który według słowiańskich legend zamieszkiwał stawy, jeziora i strumienie porywając i topiąc nieostrożnych pechowców, którzy dawali się zwabić nocą na skraj wody. Oba utwory w warstwie wizualnej opowiadają o początku ich wspólnej drogi, dziewczyna tańczy nad brzegiem jeziora, obserwowana przez rusałki i śledzona przez Topielca ostatecznie zostaje przez niego schwytana.
Do projektu Autorka zaprosiła:
muzyka i śpiew: Helena Korczyka, tekst: Michał Korczycki, realizacja: Michał Wawrzonek i Miki Węcel,, montaż: Miki Węcel, produkcja muzyczna: Szymon Mackiewicz, fotosy: Marcin Kazimieruk, reżyseria, inscenizacja, kostiumy i charakteryzacja: Dorota Korczycka-Bąblińska
obsada: Helena Korczycka, Tobiasz Cichoński, Aleksandra Bąblińska, Małgorzata Węglewska, Sonia Smyk, Justyna Popko, Kacper Dzięcioła, Magdalena Makarczuk, Jan Huber
Zdjęcia: Michał Wawrzonek & Miki Węcel,
Montaż: Miki Węcel,
Plakat: Grażyna Tereszkiewicz

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.